Algemene voorwaarden


Artikel 1 Toepasselijkheid van de voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Lime Translations en een opdrachtgever.
1.2 De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Lime Translations, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.


Artikel 2 Offertes, overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Lime Translations zijn vrijblijvend.
2.2 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van Lime Translations. Indien Lime Translations bij het opstellen van de offerte de volledige tekst nog niet heeft kunnen inzien kunnen de offerte en levertermijn nog worden herroepen na aanvaarding van het voorstel.


Artikel 3 Wijziging, intrekking van opdrachten

3.1 Indien de opdrachtgever na acceptatie van de offerte wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is Lime Translations gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.
3.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is deze betaling van het al uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd.
3.3 Indien Lime Translations voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet meer elders kan worden benut, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van maximaal 50 % van het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht.


Artikel 4 Uitvoering van opdrachten, geheimhouding

4.1 Lime Translations zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen.
4.2 Tenzij het tegendeel is aangegeven heeft Lime Translations het recht een opdracht door een derde te laten uitvoeren, onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht.
4.3 De opdrachtgever verstrekt op verzoek informatie over de inhoud van de te vertalen tekst evenals documentatie en terminologie.
4.4 Lime Translations staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever
verstrekte gegevens.


Artikel 5 Intellectueel eigendom

De opdrachtgever vrijwaart Lime Translations tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms , octrooi , auteurs of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.


Artikel 6 Ontbinding

Lime Translations is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.


Artikel 7 Klachten

7.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk kenbaar te maken en in ieder geval binnen vijf werkdagen na levering aan de vertaler te melden. Een klachtmelding ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalings- verplichting.
7.2 Indien de klacht gegrond is, zal Lime Translations het geleverde binnen redelijke tijd trachten te corrigeren.


Artikel 8 Termijn en levering

8.1 De overeengekomen leveringstermijn is een indicatie.
8.2 Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop de verzending is bevestigd.


Artikel 9 Kosten en betaling

9.1 De offerte van Lime Translations is in beginsel gebaseerd op een woordtarief van de brontekst.
9.2 Voor belangrijke opdrachten kan een voorschot worden gevraagd.
9.3 Facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen te worden voldaan.